Varje människa har en latent begåvningspotential som är avsevärt större än den som kommer till uttryck i den vuxna individen i dagens samhälle. Men utbildning och fostran i verklighetsförankring saboteras från första stund av ett genialt utarbetat maktsystem, vars avsikt är att dressera människor in i förutbestämda former och yrken som fyller behovet av lydiga undersåtar och produktionsenheter åt människor högre upp i samhällets maktpyramid.

Det urgamla, öppet brutala träl- och slavsamhället, övergick i feodalsamhället, vilket vid den begynnande industrialismens inbrott i början på 1800-talet förvandlades till det sofistikerade löneslaveriet. Det har i modern tid fått nya pucklar på ryggen i skatte- och ränteslaveriet, vilket alltihop kan existera enbart p.g.a. politikernas ”perversa” lagar, vilka snarast borde kallas för politikernas statsdiktat. Ty, det är genom dessa politikers ukaser som allt politiskt dilettanteri kan fortsätta att existera.

Det gemensamma draget i alla varianterna av förtryck är de vanliga människornas egendomslöshet. Som en röd tråd genom mänsklighetens historia går det implicita förbudet att individuellt äga de produktionsmedel som behövs för att en människa skall kunna skapa sig ett gott liv och utvecklas på sina egna villkor. All egendom som är av någon betydelse besitts av samma elit som i alla tider med olika former av autokrati, brutala maktmedel, människoförakt och hänsynslöst rofferi tillskansat sig rikedomar och samhällspositioner. Antropologer har funnit empiriska bevis på att när en fredlig stam möter en krigisk kultur går alltid den fredliga under. Den psykopatiskt aggressiva människan lever som en parasit på de fredliga samverkande konstruktiva individerna, tills dessa är totalt utsugna.

Machiavellism

De självutnämnda despoterna skriver också de lagar som är nödvändiga för att befästa förtrycket. Fenomenet har bestått genom alla tider sedan historiens gryning intill nutid. En konsekvent genomförd hierarkisk samhällsordning med höga löner till medlöpare och anpasslingar samt repressiva åtgärder gentemot undersåtar har under årtusenden framkallat en värld av ledare och lydare; av herrar och slavar. Dessa verkar märkvärdigt nog leva i symbios med varandra. Ingen av parterna förefaller kunna existera utan den andra. Det framkommer ännu i denna dag enskilda upproriska individer ur underklassen, vilka en kort tid agerar för slavarnas frigörelse. Men som regel blir de eliminerade eller slocknar av sig själva som en förlupen gnista i den politiska dogmatismens mörker. Man kan ha olika uppfattning om Gustaf II Adolfs historiska betydelse och gärning, men hans måtto i detta sammanhang är lika visionärt och storartat än i dag: Endast duglighet skall avgöra tillsättning av tjänstemän och politiker.

Utdrag ur Karl Gustafsons bok Deus Ex Machina (från 2006)

ukaser: påbud från envåldshärskaren, i Ryssland en förordning från tsaren, i syfte att komplettera eller åsidosätta lagen.
Machiavellisk: samvetslös; hänsynslös; skrupelfri; som inte skyr några medel; cynisk; jesuitisk; slug; dolsk; beräknande. Niccolò Machiavelli (1469–1527) ”Alla medel är tillåtna till statens bästa”. Illslug och samvetslös statskonst i allmänhet, har efter Machiavelli kallats machiavellism. (Nordisk Familjebok)

Annonser