Två kloka män i Danmark tog handlingskraftigt och genomförde sina idéer. Inte utan kraftigt motstånd. Det var  K.E. Kristiansen (grundare av JAK i Danmark) och Johannes Hohlenberg (ekonomisk/politisk filosof, författare och målare). Tillsammans skrev de ”Boken om JAK”. Här kommer några kapitel:

”En ny tid – kan enbart vinnas genom arbete”

Den brunorangefärgade sedeln kommer från JAK DANMARK:s tidiga arbete. På sedeln står det:
Andelssällskapet Jord – Arbete – Kapital
använder hela utbytet av sin verksamhet till ränta – och skattenedsättning till gagn för hela samhället. Man hjälper sig själv genom att anmäla sig som medlem till en lokalkrets och genom att kräva av sig själv att använda Sällskapets sedlar i den dagliga omsättningen.

Ordförklaring: ”Gemenskapen” som hela tiden nämns syftar på den danska föreningen J.A.K. Den här historien beskriver hur svårt och tungt motståndet kan vara när man vill skapa något nytt. Det är K. Engelbrecht Kristiansen som berättar:

Förord
Under hösten 1934 hade jag glädjen att få besök av författaren Johannes Hohlenberg som uttryckte sitt intresse för J.A.K. och en önskan om att få lära känna rörelsen lite närmare. Herr Hohlenberg stannade en dryg vecka i vårt hem och deltog i en rad möten runt omkring i skilda delar av landet. Vi körde således cirka 3 000 km tillsammans och Hohlenberg fick tid att studera våra idéer och tankar vid såväl privata samtal som vid större och mindre folkmöten där grundidéerna framställdes i populär form. Ju längre tid herr Hohlenberg och jag tillbringade tillsammans desto större lust fick vi att hjälpa varandra att göra en framställning av de tankar som är J.A.K.-rörelsens kärna.

Svårigheterna i en sådan uppgift ligger inte i att de tankar varom rörelsen samlas är svåra att förstå – de förknippas alla med ”en röd tråd, en samlande tanke” – men däremot att dessa tankar är så avvikande från de gamla tankegångar som skapade den gamla tiden att ämnet ständigt växer och blir allt mer vidsträckt ju mer insikten växer samt, och inte minst, att man ovillkorligen känner att var ny tanke kräver en klok introduktion om man inte vill riskera att ”vanetänkaren”, som vi alla är något besläktade med, stänger sin dörr för den gäst som verkar allt för främmande.

För mitt vidkommande blev samvaron med herr Hohlenberg ett avgörande bevis för sanningen i det så ofta, från vår sida, framställda påståendet att den som objektivt och allvarligt vill studera de idéer som J.A.K. söker vinna allmänt erkännande för, kommer att ge oss rätt och ansluta sig till dem i samma grad som han är självständig nog att objektivt tillägna sig saken.

Vi hävdar att det är människans förnämsta uppgift att medverka till en upplysning av sig själv och därigenom den värld som han lever i, genom att låta den sanna kunskapens ljus lysa. Vi tvivlar inte om den sanna tankens makt och räckvidd. Vi har känt den universella kraft som döljer sig bakom tänkaren och erkännaren. Vi vet att den är med oss i samma grad som vi tänker sant och riktigt. Vi behöver bara tänka på naturvetenskapens framsteg sedan man har lagt sig till med den objektiva forskningsmetoden, för att inse den enorma skapande kraft som den objektiva sanna tanken besitter.

Vi satte därefter i gång med arbetet och det föreliggande resultatet, Boken om J.A.K. är, vad formen och stoffets ordning och tillrättaläggelse anbelangar, herr Hohlenbergs verk. Innehållet har vi dryftat tillsammans för att det så mycket som möjligt skall vara ett uttryck för det vi vill föra fram. Nu, när resultatet således föreligger, vill jag uttrycka min glädje över att en människa mötte mig med en så omedelbar inställning, en så ärlig vilja och en så osjälviskt önskan om att alltid finna det bästa uttrycket för dessa nya tankar, som herr Hohlenberg.

Efter de många bittra motgångar som det offentliga livets representanter, ja faktiskt även vetenskapsmännen, har förorsakat, så gav oss mötet med herr Hohlenberg samma känsla som ökenvandraren får när han i öknens sand och ödslighet plötsligt stöter på en oas som gör vandringen lindrigare. Jag tror mig kunna påstå att både herr Hohlenberg och jag gläder oss över samarbetet och att vi önskar att ännu mer av den rikedom som mötte J.A.K. under den hårda – ofta obegripligt hårda – kampen för den sanning som nu har blivit mer allmänt känd, måtte bliva framställd ännu mer utförligt, ännu mer allsidigt.

Vi hoppas snart kunna gå vidare, även om vi, medan dessa rader skrives, måste kämpa ”med svärd vid sidan” för att få lov att leva i landet. Det har ännu inte varit oss förunnat att finna den arbetsfrid som är den forskande tankens högsta längtan, en arbetsfrid som sedan tidernas morgon alltid har blivit störd av de som strävar efter makt, de som, med Björnsons ord, är som trampande hästar i ungskogens växtkraft.

Den sanning som nu verkligen har blivit känd, är i ens ögon på en gång mäktig och allestädes närvarande och samtidigt neutral och vemodigt oskyddad för grova och grymma händer. Det är helt säkert detta som ger oss känslan att vi inget kan göra för att återgälda den rikedom och skönhet varmed den berikar oss och försonar oss med de grova händers råa beröring, så att harmonin stärks med varje oförrätt som kampen för denna sanning ger oss.

Boken om J.A.K. är en utmärkt introduktion till J.A.K. och den kan bli en början till flera böcker. En gång kommer det att skrivas lärda verk om dess korta och enkla sanningar. Den är dock vackrast i enkla kläder.

Det finns saker som vi inte kan klarlägga helt förrän senare, t.ex. rättssakerna som ju ännu inte är avslutade. Detta är inte vårt utan den gamla tidens verk mot våra tankar. Det är damm som virvlas upp när vår vagn kör fram. När detta är avslutat – antagligen till nästa år, – kommer kanske uppgiften att vara att behandla det utifrån rättsbegreppens och rättsuppfattningens funktion.

Boken anbefalles den som önskar få en inblick i de tankar som på så kraftigt sätt har fått den gamla mentaliteten att protestera. Den utgör en lämplig förberedelse för var och en som vill bli medarbetare i den nya tidens anda, den anda vars skapade verksamhet går ut på att, med en verklig och sann känsla för det ekonomiska problemet och dess styrande intelligens, omforma såväl ekonomin som samhällets styrelseskick. I den gamla tidens förvildade fantasivärld trälar människorna som slavar under dessa, av deras egen fantasi, skapade tyranner.

Boken bör användas i studiecirklar till orientering om de grundsanningar som får människor att ansluta sig till J.A.K.

Mitt stora tack till herr Hohlenberg för den oegennyttiga insats som han har gjort genom att ta itu med detta arbete. Utan denna insats hade denna bok aldrig kommit till.

Århus, i december 1934
K. Engelbrecht Kristiansen

forts. följer 

Annonser